Tư Vấn Thực Tập Sinh

Hình ảnh Mitaco hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cho các bạn Thực Tập Sinh đang có nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản làm việc.