Kỉ Niệm OKAYAMA

Những hình ảnh lưu lại những kỉ niệm quí báo trong khoản thời gian làm việc giữa Hiệp Hội Tiếp Nhận Sự Điều Dưỡng tỉnh OKAYAMA Nhật Bản đến thăm tỉnh Vĩnh Long.