Thông tin cá nhân

cm
kg

Tay Thuận

Công Việc
Đũa
Kéo
Viết

Quá Trình Học Tập

Quá Trình Làm Việc

Ngoại Ngữ

Thực Tập Kỹ Năng Ở Nhật

Khác

Gia Đình