Không chỉ chống dịch, Việt Nam sẽ chiến thắng cả mặt trận kinh tế

 • Chủ nhật , 20:32 Ngày 17/05/2020
 • Không chỉ chống dịch, Việt Nam sẽ chiến thắng cả mặt trận kinh tế

  Với trí tuệ và sức mạnh đoàn kết, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng trên tất cả mặt trận, không chỉ trên mặt trận chống Covid-19 mà còn cả kinh tế”, Thủ tướng nói.

  Không chỉ chống dịch, Việt Nam sẽ chiến thắng cả mặt trận kinh tế

  Với trí tuệ và sức mạnh đoàn kết, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng trên tất cả mặt trận, không chỉ trên mặt trận chống Covid-19 mà còn cả kinh tế”, Thủ tướng nói.

  Trong bối cảnh đất nước đang gồng mình chống đại dịch Covid-19, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm sắt đá, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân Việt Nam.

  “Người Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết vì một đất nước phát triển hùng mạnh, thịnh vượng nhất định sẽ tiếp tục chiến thắng trên tất cả các mặt trận, không chỉ trên mặt trận chống dịch Covid-19, mà còn chiến thắng trên lĩnh vực kinh tế, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Thủ tướng nói.

   Bài viết liên quan