• Đào Tạo Kỹ Năng Tay Nghề Cho Người Lao Động
  • Đào Tạo Kỹ Năng Tay Nghề Cho Người Lao Động

    Đào tạo ngoại ngữ - đào tạo kỹ năng cho người lao động Công ty Mitaco đã đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự nhằm phát phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng cho khách hàng. Hiện tại Công ty Mitaco có 02 trung tâm đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long và tại TP.HCM.

    Xem chi tiết